Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wzór 2017

wniosek o udostępnienie informacji publicznej wzór 2017.pdf

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. z 2019 r. 1429) Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim .W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22.02.2017roku Urząd Gminy i Miasta w Warcie podaje liczbę wniosków o informację publiczną która wpłynęła do tutejszego Urzędu w 2014 roku - 57, w roku 2015 - 48, w 2016 - 58, oraz przesyła skany ewidencji tychże wniosków za rok 2014,2015 oraz 2016 .Istotnie, w przypadku wniosku o udostępnienie informacji publicznej, jedynym podanym adresem zwrotnym może być adres internetowy wnioskodawcy, jednak w przypadku jego nieuwzględnienia przez organ, ewentualna skarga na bezczynność powinna już zawierać adres dla doręczeń w realnym świecie 🙂 Pozdrawiam serdecznie.. AktualnościSzczegółowe informacje na temat:.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:.. zm.) - zwaną dalej u.d.i.p.Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich.. informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy).Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej..

Sposobu i form udostępniania informacji publicznej dostępne są TUTAJ.

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.1 i art. 10 ust.. Tym samym nasze koło nie jest właściwym adresatem wniosku o udostępnienie .Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. z 2018 r. 1330, z późn.. Wezwanie wnioskodawcy do sprecyzowania wniosku Archiwum .Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący daty rozpoczęcia z urzędu czynności w sprawie sprzedaży nieruchomości przy al.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf.. Na podstawie art. 2 ust.. Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ..

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wzór).222 5.

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Poniżej zamieszczamy propozycję odpowiedzi na wniosek skierowany pod adresem kół łowieckich o udzielenie informacji publicznej w zakresie, o którym.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. Po 11 dniach Wójt w odpowiedzi zamiast udzielić mi informacji, powołując się na zarządzenie .Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Znak sprawy: OK.1431.294.2017 Nazwa sprawy: Wniosek - wzór umowy na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Nowobałtycka Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Wydział Inwestycji Miejskich Data wpływu: 2017-11-27 Data odpowiedzi: 2017-12-06 Treść wniosku:O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ..

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.

Odpowiedz.. Na podstawie art. 2 ust.. Taka decyzja zostanie .Wnoszę udostępnienie informacji publicznej oraz wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego działek wchodzących w skład nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. dra W.Chodźki i ul. Czapskiego, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: ., dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg .Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. nr 112, poz. 1198 ze zm.) Termin realizacji: Udostępnienie informacji publicznej nw wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.Wzory wniosków i akty prawne Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa.Dostęp do informacji publicznej.. 2016 rok; 2017 rok; 2018 rok; 2019 rok; Rejestr umów; Geoportal Miasta .4..

Zasady udostępniania informacji publicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

To strona, na której dostępne są różne dane publiczne — możesz je wykorzystać bez składania wniosku.WNIOSEK.. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Wzór odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.. do 2010r.jakiekolwiek umorzenie należności podatkowych lub odsetkowych.. Piłsudskiego; 238.Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący umów i ofert na realizacje zadań wynikających z zawartych przez Urząd Miasta Lublin umów o numerach 97/SOI/18, 360/KL/18, 131/KL/18,Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. W tym samym miejscu znajduje się elektroniczny formularz pozwalający wysłać wniosek bezpośrednio ze strony BIP, a także można pobrać sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejWNIOSEK.. Rejestry czynności przetwarzania nie stanowią informacji publicznej Odpowiedź organu na skargę w sprawie bezczynności w udzieleniu informacji publicznej.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób .Strony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji .Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. z 2019, poz. 1429 j.t.). Na podstawie art. 2 ust..Komentarze

Brak komentarzy.