Wzór oświadczenie kandydata że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
data i własnoręczny podpis Oświadczenie Oświadczam, że na podstawie art.23 ust.. 1, pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.zświadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).Ja, niżej podpisany …………………….……………………………………….……….……., (imię i nazwisko) nr PESEL .wzór oświadczenia do pobrania dla urzędników i praktykantów absolwenckich - oświadczenie że kandydat nie był karany i korzysta z pełni praw publicznych, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe, że kandydat nie jest uczestnikiem ani stroną w postępowaniu przed tut.oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władze rodzicielskie, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona,oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona(nr ewidencyjny PESEL kandydata na ławnika) Rada Gminy Gniezno OŚWIADCZENIE W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na ławnika do sądu powszechnego na kadencję 2020-2023 oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona [ >>>.doc .Sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia..

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań spełnia funkcję dowodową.

Wzory oświadczeń Adm.. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.Oświadczenie o niekaralności-skąd je wziąć?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt