Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań
W trakcie swojej praktyki zawodowej Z kolei o treści i zakresie upoważnienia decyduje sam pacjent.. Imię i Nazwisko osoby upoważnionej Nie upoważniam kogokolwiek do uzyskania informacji o wykonanym badaniu/stanie mojego zdrowia Upoważniam do uzyskania informacji o moim badaniu diagnostycznym/stanie mojego zdrowia Pana/Paniąmiejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/yFormularz do badnia na HIV należy wydrukować na jednej kartce z dwóch stron w ten sposób, że gdy złożymy w miejscu oznaczonym przerywaną linią, karta utworzy mini książeczkę.. 1 pkt.. Pobierz upoważnienie ODTupowaŻnienie do wydania wynikÓw badaŃ lub kopii dokumentacji medycznej .analiza jego tematy (wzór upoważnienia do odbioru wyników badań, upoważnienie do odbioru wyników badań wzór, upoważnienie do odebrania wyników badań) i głównych konkurentów (lomzynska.com.pl, ikar.bydgoszcz.pl, cmradzymin.pl).. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. 2006 r.Wynik badania może być odebrany osobiście lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną.. , adres .Adam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466.. Zamieszkały.Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyniki badań wydawane są wyłącznie pacjentowi lub osobie upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i po przedstawieniu dowodu tożsamości..

Upoważnienie do odbioru wyników.

Wyniki badań dla pacjentów ambulatoryjnych wydawane są w dni robocze w godzinach od 11:00 do 15:00 w Punkcie Rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.. do odbioru dokumentacji medycznej dotyczącej mojej osoby.. Badania są wydawane do rąk własnych po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie upoważnienia - [druk do pobrania].F/QP-DO-1/01/(09) UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ: PRZY ODBIORZE WYNIKÓW NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI OSOBY UPOWAŻNIONEJ.. Ja, niżej podpisany.. W trosce o komfort korzystania z naszych usług zamieszczamy wzór upoważnienia do odbioru wyników badań laboratoryjnych.O sposobie odbioru wyniku badań histopatologicznych informuje lekarz.. imię nazwiskoUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………, PESEL .Upoważnienie do odbioru wyników badań Ja, niżej podpisana/y .Platforma e-learningowa skierowana do osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych; Informacje ogólne.. Data i podpis pacjenta.2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb 2-152 Upoważnienie do odbioru wyników badań.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb WyszukiwanieWzór upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej Radca prawny Michał Grabiec 9 maja 2016 roku..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Upoważnienie może się więc ograniczać się tylko do wydania podmiotowi upoważnionemu wyników badań lub kopii dokumentacji medycznej i może mieć charakter jednorazowy.Upoważniam do odebrania mojego wyniku badania MR/TK, Rtg Pana/Panią.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. upoważniam Pana/Panią .W praktyce upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej najczęściej ma formę pisemną.. Zlecenie na badanie EarlyCDT-Lung.Wszelkie prawa zastrzeżone.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa, Kodeks postępowania karnego, Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach, Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271), Kodeks spółek handlowych (388-458), Kodeks karny wykonawczy Cz.III, Jakie prawa ma pacjent?, Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277 .Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Upoważnienie do odbioru wyników badań.Zespół łamliwego chromosomu X - skierowanie..

Wzór upoważnienia do odbioru wyników do pobrania i wydruku poniżej.

Przygotowałem dla Ciebie dokument - upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i uzyskania dokumentacji medycznej.. Pobierz upoważnienie PDF.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK.. Zasady pobierania krwi.. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. Cennik badań komercyjnych; Regulamin dostępu do sieci WiFi; Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań; Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi; Przetargi; Oferty pracy; KontaktUpoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta:.. Upoważnienie.. Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust.. (Wzór oświadczenia przedstawia załącznik).. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację ludzkich zwłok lub szczątków (plik do pobrania w wersji pdf) Pełnomocnictwo w sprawie ekshumacji: (plik do pobrania w wersji pdf) Oświadczenie osoby posiadającej prawo do ekshumacji i pochowania ludzkich zwłok lub szczątków (plik do pobrania w wersji pdf)UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKÓW..

W trakcie swojej praktyki zawodowejUpoważnienie do odbioru wyników.

Amiodaron .Należy wypełnić cały formularz Upoważnienia do wydania wyniku badania (do pobrania na miejscu w Formmed lub wydrukowania ze strony Osoba odbierająca badanie musi okazać: upoważnienie odbioru badań oraz swój dokument tożsamości.. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych pacjent przy odbiorze wyników winien się okazać dowodem tożsamości.Jak przygotować się do badania, zasady pobierania krwi, jak czytać wyniki i więcej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt