Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań krwi
** proszę zakreślić właściweZgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyniki badań wydawane są wyłącznie pacjentowi lub osobie upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i po przedstawieniu dowodu tożsamości.. Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………, PESEL .Upoważnienie do odbioru wyników.. upoważniam Pana/Panią .Wynik badania może być odebrany osobiście lub przez osobę pisemnie do tego.W trosce o komfort korzystania z naszych usług zamieszczamy wzór upoważnienia do odbioru wyników badań laboratoryjnych.UPOWA ŻNIENIE DO OBECNO ŚCI INNEJ NI Ż RODZIC OSOBY PRZY BADANIACH MAŁOLETNIEGO Zgoda przedstawiciela ustawowego pacjenta małoletniego na skorzystanie z badań lub innych świadczeń medycznych w obecności opiekuna faktycznego małoletniego oraz na udzielenie informacji o stanie zdrowia małoletniego.. Zasady pobierania krwi.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!UPOWAŻNIENIE DO ODBIOU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisana/y ., PESEL.. Zespół łamliwego chromosomu X - skierowanie.. Data i podpis pacjenta.Formularz do badnia na HIV należy wydrukować na jednej kartce z dwóch stron w ten sposób, że gdy złożymy w miejscu oznaczonym przerywaną linią, karta utworzy mini książeczkę..

Upoważnienie do odbioru wyników badań.

"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. znajduje się na terenie Dolnego Śląska (byłe województwo legnickie) i ma swoją siedzibę w Lubinie.. do obioru wyników moich badań laboratoryjnych/ (rodzaj, seria, numer) Diagnostycznych* wykonanych przez Centrum Zdrowia S ALUS w Słupsku.Upoważnienie do odbioru wyników badań Ja, niżej podpisana/y .Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. legitymująca/yWyniki wydawane na życzenie krwiodawcy można odebrać osobiście lub wydawane są upoważnionej osobie od poniedziałku do piątku w siedzibie RCKiK w Olsztynie lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w wybranym Terenowym Oddziale.. Z kolei o treści i zakresie upoważnienia decyduje sam pacjent.. imię nazwiskoMiejscowość, data:……………………………………………………….. wyniku badania.. Upoważnienie.. Upoważnienie do odbioru wyników.Zlecenie na badanie EarlyCDT-Lung.W praktyce upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej najczęściej ma formę pisemną.. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a ..

DO POBRANIA - Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań.

do odbioru dokumentacji medycznej dotyczącej mojej osoby.. Pobierz upoważnienie PDF.. wzór upoważnienia do odbioru .O sposobie odbioru wyniku badań histopatologicznych informuje lekarz.. Wyniki badań dla pacjentów ambulatoryjnych wydawane są w dni robocze w godzinach od 11:00 do 15:00 w Punkcie Rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór.W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .F/QP-DO-1/01/(09) UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ: PRZY ODBIORZE WYNIKÓW NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI OSOBY UPOWAŻNIONEJ.. Laboratoria medyczne.. Tu znajduje się Szpital z całą bazą diagnostyczną: Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładem Diagnostyki Obrazowej.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y.. *w przypadku odbioru wyników badań poufnych Oświadczam niniejszym, że rezygnuję z odbycia umożliwionej i zaoferowanej mi przez podmiot leczniczy konsultacji z lekarzem w związku z odebranym przez upoważnioną przez mnie osobę ww..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

(Wzór oświadczenia przedstawia załącznik).. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych pacjent przy odbiorze wyników winien się okazać dowodem tożsamości.Jak przygotować się do badania, zasady pobierania krwi, jak czytać wyniki i więcej.. Pobierz upoważnienie ODTupowaŻnienie do odbioru wynikÓw badaŃ w normie wyniki poza normĄ - odbiÓr tylko osobisty dane krwiodawcy imiĘ i nazwisko .analiza jego tematy (upoważnienie do odbioru wyników badań, jak napisać upoważnienie do odbioru wyników badań, upoważnienie do odbioru wyników) i głównych konkurentów (wsd.org.pl, szpitalbystra.pl, wa.amu.edu.pl).. Badania są wydawane do rąk własnych po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie upoważnienia - [druk do pobrania].Adam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466..

Wzór upoważnienia do odbioru wyników do pobrania i wydruku poniżej.Komentarze

Brak komentarzy.