Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach
Dane o posiadaczu odpadów.. Kogo dotyczy.. Dane o posiadaczu odpadów Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy Posiadacz odpadów 1) Adres.Nr 249, poz. 1674 ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACHZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O ODPADACH oraz KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH.. Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (decyduje data stempla pocztowego - art. 76 ust.. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,Dane o ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych należy ująć również w działach 2 i 5 z załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.2) wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; 3) wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach .WZÓR FORMULARZA DO SPORZ ĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILO ŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZ ĄDZENIACH SŁU ŻĄ CYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Dział 1..

Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości.Dział 1.

1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o .3.. Dział 1.. 37 ust.. [2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach - Dz. Nr 249/2010 r., poz. 1674.. Masa odpadów [Mg]12) Proces odzysku R14) masa odpadów sucha masa odpadów b) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami L1.. Rok .Sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, Sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych..

Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości.Nr 249, poz. 1674) Załącznik nr 1.

Dostępne wzory i formaty do pobrania: doc_5657.dot1.. Rodzaj odpadów.. Kod odpadów.. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. Nr 249, poz. 1674) Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjachWzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do .1..

Zbiorcze zestawienia danych: Art. 37 ust.

Dane o posiadaczu odpadów.. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadówWzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do .Formularz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.. Dane o posiadaczu odpadów.. Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy.. Dane o posiadaczu odpadów.. Dane o posiadaczu odpadów1) Tabela A.. WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.. 2.Zał ączniki do rozporz ądzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. (poz. 686) Zał ącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZ ĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILO ŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZ ĄDZENIACH SŁU ŻĄ CYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓWZbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz..

Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych.Dział 1.

Posiadacz odpadów (art .. Dane o posiadaczu odpadów1) Tabela A..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt