Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzór
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami (obowiązująca) druk deklaracji; Klauzula RODO do deklaracji (plik PDF) załącznik 1 - do deklaracji- nieruchomosci jednorodzinne; załącznik 2 - do deklaracji - nieruchomosci niezamieszkałeSprawami związanymi z deklaracjami i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Departament Finansów Urzędu Miejskiego w Białymstoku.. Deklaracje wraz z instrukcją dostępne na stronie W przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości - dołącz opłacone pełnomocnictwo do podpisania deklaracji.Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularne śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie tzw. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Deklaracje można składać również w następujący sposób:W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o .• zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w odrębnej uchwale - w terminie 14 dni od dnia jej obowiązywania..

Poniżej zamieszczamy nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powiąż konto z systemem MZGODeklaracja zmieniająca - dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.). W odpowiedniej rubryce należy podać liczbę .lp nazwa link link; 1. czĘŚĆ i - deklaracja o wysokoŚci opŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomoŚci, na ktÓrej zamieszkujĄ mieszkaŃcy: 2. czĘŚĆ ii - deklaracja o wysokoŚci opŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomoŚci, na.od 1 maja 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Nowe druki deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od dnia 30 lipca br.) Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie Uchwały nr XXXI/788/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz.Odpady komunalne.. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpniaZmianie ulega również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr IX/200/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz Uchwałą Nr X/211/2019 .Deklaracja - Należy zaznaczyć, gdy składamy pierwszą deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne..

selektywny zbierane i odbierane, stosuje się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

skutkujący na miesiąc bieżący lub miesiące przyszłe.Wzór wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.Deklaracje naliczające opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Zgodnie z art. 6k ust.. Skąd można pobrać deklarację?. Składana jest ona w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.. Wygeneruj deklarację.. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Segregacja odpadów - poradnik dla mieszkańców Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Wykaz aptek odbierających przeterminowane lekiDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DOK-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne - DOK-2 wraz z DOK-2/A Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - UPL-1Pdeklaracja o wysokoŚci ryczaŁtowej stawki opŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla wŁaŚcicieli innych nieruchomoŚci, niŻ zabudowane domkami letniskowymi, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez czĘŚĆ roku (w okresie od 15 marca do 15 listopada)DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM I OBJAŚNIENIAMI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU FORMULARZA) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.z 2018 r. 1454 z późń..

Od 1 lipca 2013 r. zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard.

Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, obsługujący mieszkańców Białegostoku, znajduje się w budynku Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami przy ul. Kamiennej 17.Dotychczasowy wzór deklaracji traci ważność.. Wygeneruj gotową deklarację w formacie PDF, możesz ją wydrukować lub wysłać elektronicznie.. w sposób NIESELEKTYWNY.. 3 w przypadku, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób.. Nie wiesz ile wyniesie opłata, generator deklaracji pozwoli obliczyć należną kwotą bez wysyłania deklaracji.. Rada Gminy uchwałą NR XXXVI/327/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. wprowadziła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane identyfikacje, adres zamieszkania oraz adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne.. Nowa Deklaracja - Należy zaznaczyć, gdy składamy aktualizację deklaracji, np. kiedy zachodzi konieczność zmiany danych, które posłużyły do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie .z 2012 r., poz. 391 z późn..

Wzór deklaracji przewiduje samoobliczenie przez właściciela nieruchomości wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli natomiast lokal mieszkalny nie jest zamieszkany, a zameldowane są w nim osoby - konieczne jest złożenie tzw.Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Przypominamy, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Wadowicach deklarację o wysokości .Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne składa właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.Oblicz kwotę za odbiór odpadów.. zm.) w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Barlinka określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ust.. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP.. Wielkość wszystkich załączników nie może przekroczyć 3 MB..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt