Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pzu przykład wypełnienia
Osoby, które były wcześniej objęte grupowym ubezpieczeniem na życie w polu Typ deklaracji powinny.Dotyczy ono bowiem nowej umowy grupowego .801 102 102 pzu.pl 1 Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH Zmiana deklaracji z powodu (proszę zakreślić odpowiednie pole jedynie w przypadku dokonywania zmiany) zmiany zakresu ubezpieczenia zmiany danych ubezpieczonego zmiany uposażonych (unieważniam wszystkie poprzednie dyspozycje dotyczące .INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI I.. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P PLUS PZU Życie Zakres świadczeń Obecnie Propozycja 1.. PIENIA (DEKLARACJI ZMIANY) DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU.. „Deklaracja zmiany" - pole proszę zostawić puste (nawet w przypadku dotychczas ubezpieczonychInstrukcja wypełniania deklaracji w zakresie ubezpieczenia na życie i zdrowie w PZU Życie SA str. 1/6 UBEZPIECZENIA DLA FUNKJONARIUSZY I PRAOWNIKÓW POLICJI ORAZ ZŁONKÓW IH ROZIN INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI DO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE W PZU ŻYCIE SA Wypełnienie Deklaracji Ubezpieczony wnioskuje o przyjęcie do grupowego .Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie PPLUS.. Numer deklaracji *92800201* DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA.. Numer deklaracji *79910301* DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA..

Kiedy i na jakich zasadach mogą przystępować nowe osoby do grupowego ubezpieczenia na życie?.

Oświadczam, że chcę skorzystać z zastrzeżenia na moją rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w ogólnychczących stanu zdrowia zawartych w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia - w celu przystąpienia oraz wykonywania umowy ubezpieczenia, a także przekazanych PZU Życie SA przez placówki służby zdrowia, lekarzy lub przeze mnie w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia - w celu wykonania umowy ubezpieczenia.. Celem przetwarzania tych danych jest przystąpienie do ubezpieczenia i wykonywanie umowy ubezpieczenia.. Deklaracja dla swej ważności wymaga podpisania przez wszystkie osoby przystępujące do ubezpieczenia.3) dotyczy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia przez dziecko 4) proszę zaznaczyć właściwe (niezaznaczenie żadnej opcji oznacza brak zgody) Oświadczam, że: 1.Zapoznałam/em się z warunkami ubezpieczenia, w szczególności w zakresie świadczeń z tytułu ubezpieczenia oraz wysokości sumy ubezpieczenia i składki.Nr polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do grupowego ubezpieczenia (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia i ubezpieczeń dodatkowych Zmiana deklaracji z powodu (proszę zakreślić odpowiednie pole) zmiany zakresu ubezpieczenia zmiany danych ubezpieczonego zmiany uposażonych -unieważniam wszystkie poprzednie .Program ubezpieczenia grupowego w PZU Życie SA dla pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lp..

Śmierć ubezpieczonego 60.000 63.000 2.Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia Allianz Rodzina.

Ubezpieczonym podstawowym jest pracownik zakładu pracy, natomiast za ubezpieczonego bliskiego uważa się: a) małżonka ubezpieczonego podstawowego,wych, w tym o stanie zdrowia, wskazanych w niniejszej deklaracji oraz w innych do-kumentach przekazanych AXA w celach związanych z działalnością ubezpieczeniową AXA, w tym w celu wykonywania zawartej umowy ubezpieczenia.. Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie PZU opieka medyczna S. Klauzula sprzedażowa Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia NNW.Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia NNW Dzieci ChUBBPracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 16 do 69 lat oraz: nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych, jest zdolny do pracy lub służby i nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego.. Dane przetwarzane będą w celach obsługowych, analitycznych, dochodzenia roszczeń oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.Numer olisy PZUŻ 9280/1 1/2.. I Dane dotyczące ubezpieczonego (proszę o czytelne wypełnienie deklaracji drukowanymi literami)Numer deklaracji PZU W RAZIE WYPADKU DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DEKLARACJA ZMIANY Określenia, które zostały zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu..

Deklaracja przystąpieniaDEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami.

Ubezpieczenie może objąć również małżonka pracownika oraz jego pełnoletnie dzieci.wych dotyczących stanu zdrowia zawartych w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia - w celu przystąpienia oraz wykonywania umowy ubezpiecze-nia, a także przekazanych PZU Życie SA przez placówki służby zdrowia, lekarzy lub przeze mnie w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia - w celu wykonania umowy ubezpieczenia.Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DEKLARACJA ZMIANY Określenia, które zostały zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu..

W przypadku braku zgody AXA na przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczeniaDeklaracja przystąpienia do.Nr wniosku/Nr polisy Strona 2 z 2 Zgodnie z art. 13 ust.

EKLARACJA ZMIANYD.. DO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRZYSTĘPUJE TYLKO PRACOWNIK „Numer polisy" i „Numer deklaracji" są nadawane w momencie wprowadzenia do systemu PZU Życie, dlatego te pola proszę zostawić puste.. (proszę o czytelne wypełnienie deklaracji drukowanymi literami).. Określenia, które zostały zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu.801 102 102 pzu.pl 1 Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH Zmiana deklaracji z powodu (proszę zakreślić odpowiednie pole) zmiany zakresu ubezpieczenia7 37 7 Numer polisy Numer deklaracji *92800201* PZU DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA [2 DEKLARACJA ZMIANY Okrešlenia, które zostaly zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia, uŽywane sq w tym dokumencie w takim samym znaczeniu.DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA.. I Dane dotyczące ubezpieczonego (proszę o czytelne wypełnienie deklaracji drukowanymi.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.. Określenia, które zostały zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu.ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA XI Należy wypełnić w przypadku przystępowania do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna Wnioskuję o przystąpienie do dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna (UZ) - kod zakresu (ubezpieczeni lub współubezpieczeni)INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI PRZYSTĄ.. PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO.. Dla potrzeb oceny ryzyka i ustalenia odpowiedzialności z .nie jest prawdziwe a mimo to przystąpisz do ubezpieczenia, PZU Życie SA, zgodnie z art. 815 Kodeksu cywilnego, może odmówić Ci świadczenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt