Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.ZARZĄDZENIE NR 13/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o.Na podstawie art. 30 ust.. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania .Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.. Deklarację należy wypełnić i zwrócić nauczycielce w grupie, w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2017 / do godziny 8.00/Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 jest przedszkole/szkoła do której dziecko zostanie przyjęte.. Słoneczna Szósteczka w Augustowie chcemy wiedzieć, które dzieci będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszej placówce.. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres.. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowejPrzed rozpoczęciem procesu rekrutacji do Przedszkola nr 6 im..

Pobierz wzór deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Jeśli rodzice chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w danej placówce, powinni najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji złożyć pisemną deklarację na ręce dyrektora placówki.Drodzy Państwo, W formie papierowej od wychowawców otrzymacie Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolengo w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wysokiej na rok szkolny 2019/2020.. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.. DANE DZIECKA Dane osobowe PESEL Imię Drugie imię Nazwiskopublicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dniZgodnie z Art. 20 w ust.. Wzór deklaracji o kontynuacji do pobraniawzór nr 1 DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w punkcie/oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im.. Jana Łachuta w Ostrężnicy w roku szkolnym 2019/2020 Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna w roku szkolnym 2019/2020 A.. Deklaracje dostępne są u nauczycielek w każdej grupie oraz na stronie internetowej.. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni .DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, już uczęszczających do przedszkola publicznego, pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 18 lutego od godz. 8 00 do 22 lutego 2019 r. do godz. 16 00.Zgodnie z Art. 20 w ust..

Prosimy o dostarcznenie tych deklaracji do 21.01.

Oświadczenie - zwrot nadpłaty z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu.. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni .Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji i załącznikach do deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego z urzędu, na podstawie ustawy..

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego-pobierz .o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w.§ 2 1.

996 ze zm.).wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dniWZÓR Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Podstawa prawna: art. 20w ust.. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).Burmistrz Miasta informuje, iż w związku z rozpoczynającą się w dniu 6 marca 2019 r. rekrutacją do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, rodzice dzieci uczęszczających do ww.. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub innejRodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania .Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 Pobierz (0,83 MB) Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (PDF) Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2019-2020 Pobierz (0,96 MB) Wzór .Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego..

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane czyli rozpatrzenia deklaracji.20 w ust.

z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (t.j.. W załączniku dokument w wersji elektronicznej.. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym terminie lub jej złożenie po terminie należy traktować jako rezygnację z przedszkola/oddziału przedszkolnego.. Oświadczenie - przekazanie nadpłaty jako darowiznyProszę o wypełnienie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" w roku szkolnym 2017/2018.. Stanisławy Grelli we Wrocance w roku szkolnym2016/2017 Deklarację wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.. Dlatego prosimy o wypełnienie druku deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. *Zgodnie z art. 20w ust..Komentarze

Brak komentarzy.