Wzór upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej
Postępu 21C, 02-676 Warszawa 000000007392 Wojewoda Mazowiecki 2Wgląd do dokumentacji medycznej, upoważnienie, zgoda na zabieg.. Prawo to przysługuje w pierwszej kolejności pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy, lecz również innym podmiotom, którym prawo to przyznaje ustawa.Ze schematu dowiesz się, jakie są wstępne warunki złożenia wniosku o certyfikat do wystawiania e-recept w systemie P1, poznasz kolejne kroki, jakie musisz przejść, aby pomyślnie zakończyć procedurę uzyskania certyfikatu.. Druki tego typu stosowane są w placówkach, które prowadzą dokumentację medyczną pacjentów.Informacja o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych do zastosowania metodach diagnostycznych oraz leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu stanowi podstawę wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na świado uzyskiwania informacji o stanie mojego zdrowia, planowanych.. Jakże ważną zarówno dla świadczeniodawców jak i świadczeniobiorców problematykę dokumentacji medycznej zakładu opieki zdrowotnej regulowała w polskim prawie do niedawna (tj. do maja 2009 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p., przede wszystkim ustawa .Pacjent ma prawo upoważnić inną osobę do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej..

zdrowia i uzyskania dokumentacji medycznej.

nie upoważniam żadnej osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej.Dokumentacja medyczna zakładu opieki zdrowotnej.. Może on przeglądać dokumentację medyczną indywidualną w sposób nieograniczony, a także zbiorczą, ale wyłącznie w zakresie dotyczącym jego osoby.Informacja o stanie zdrowia jest dopiero wynikiem analizy danych faktycznych zawartych w dokumentacji medycznej, dokonanej na podstawie wiedzy medycznej.. W tym celu będzie musiała okazać pracownikowi recepcji uzupełniony druk upoważnienia.Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu / odmowie upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej.. 3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz art. 14 ust.. Nazwa Podmiotu Numer księgi rejestrowej Organ rejestrowy 1 LUX MED.. Wzór oświadczenia pacjenta do otrzymywania informacji o stanie zdrowia - Serwis ZOZ xPacjent ma prawo złożyć oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą.. Wzór upowa żnienia osoby trzeciej do uzyskania dokumentacji medycznej dotycz ącej stanu zdrowia pacjenta .W nawiązaniu do informacji z dnia 10 maja 2011 o zasadach składania przez pacjentów oświadczeń o upoważnieniu osób do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dostępie do dokumentacji medycznej przedstawiamy wzory takich oświadczeń oraz wzór informacji o możliwości złożenia takiego oświadczenia.o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych..

adres, numer telefonu do uzyskania informacji o stanie mojego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych.

Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.We wzorach pism, które Pani opublikowała, znalazłem wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.. UPOWAŻNIENIE Author: grudzienAby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy: złożyć pisemny "Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej" w sekretariacie Polikliniki I piętro pokój 214 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00; /wzór wniosku dostępny poniżej/1) oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu / odmowie upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej..

Wśród przesłanek uprawniających do uzyskania takiej dokumentacji podaje Pani art. 40 ust.

Stosowne oświadczenie należy zamieścić w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej pacjenta (opracowała: AGNIESZKA SIEŃKO).2.. W trakcie swojej praktyki zawodowej wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdy osobie upoważnionej w sposób nieuprawniony odmawiano dostępu do dokumentacji medycznej lub udzielenia informacji o stanie zdrowia Najczęściej dotyczyło to sytuacji, gdy szpital odmawiał udzielenia informacji o .Pacjentowi trafiającemu do szpitala przedstawia się do podpisu szereg dokumentów.. do uzyskiwania dostępu do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej.Upoważnienie obejmuje prawo do wglądu, uzyskiwania kopii, wyciągów.. Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony ZdrowiaDokumentacja medyczna to podstawowa i niezbędna.Prawem każdego pacjenta jest możliwość uzyskania pełnej dokumentacji medycznej z placówki, w której zostało podjęte leczenie lub rehabilitacja po wypadku.Wgląd do dokumentacji medycznej, upoważnienie, zgoda na zabieg..

Wskazane osoby upoważnione są również do otrzymania dokumentacji pacjenta w przypadku jego śmierci.

Do otrzymywania informacji o stanie mojego zdrowia / mojego dziecka* i świadczeniach zdrowotnychŹródło informacji o zarządzaniu placówką medyczną, dokumentacji medycznej, NFZ, e-zdrowiu.. Ceny za udostępnienie dokumentacji medycznej: Wydanie dokumentacji medycznej - 1 strona- 0,31 zł Wydanie dokumentacji medycznej - na nośniku CD - 1,80 zł Wydanie wyciągu albo odpisu - 1 strona - 9,00 złWzór upowa żnienia osoby trzeciej do uzyskania informacji o stanie.. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia i .Upoważnienie to druk, na podstawie którego pacjent wskazuje osoby upoważnione do wglądu w informacje o jego stanie zdrowia.. Podmioty upoważnione do wglądu w dokumentację medyczną.. Kopię dokumentacji medycznej możesz odebrać osobiście lub przez upoważnioną przez Ciebie osobę.. Należy go zamieścić w jego indywidualnej dokumentacji wewnętrznej.Opr.Jak wiadomo osobą, która może uzyskać informację o swoim stanie zdrowia oraz ma wgląd do dokumentacji medycznej i udzielonych jej świadczeń zdrowotnych jest sam pacjent.. Takie oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby do uzyskiwania informacji, uzyskiwania dokumentacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych dołącza się do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej .Adam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466.. Udostępniam także kontakt z niniejszą osobą upoważnioną:.. Do otrzymywania informacji o stanie mojego zdrowia i świadczeniach zdrowotnych .do oświadczenia pacjenta o upoważnieniu / odmowie upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej i uzyskiwania informacji o stanie zdrowia.. Jednym z oświadczeń, które pacjent składa w formie pisemnej jest upoważnienie dla osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia.Drugim obowiązkowym oświadczeniem pacjenta jest upoważnienie danej osoby do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta.Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.. 3 ustawy o prawach pacjenta..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt