Wzór podania o duplikat legitymacji studenckiej
DLA DYPLOMANTÓW:legitymacji studenckiej osobom trzecim, który zagrożony jest w każdym przypadku odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach określonych w art. 211 i nast.. Praca dyplomowa oświadczenia/ wnioski.. Praktyki studenckie umowa/ wnioski.. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.Podanie o duplikat legitymacji studenckiej jest dokumentem składanym do odpowiedniego dziekanatu na uczelni wyższej, którego celem jest uzyskanie duplikatu legitymacji studenckiej.. który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu legitymacji studenckiej.. Broniewskiego Created Date .o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. z 2015 r. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. W zależności od uczelni, możliwe że będzie konieczne dołączenie płyty CD ze zdjęciem.Opis dokumentu: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej jest to podanie składane przez studenta, w celu wydania duplikatu legitymacji studenckiej.. Numer konta na wpłat ę za duplikat indeksu/legitymacji:.. Do wniosku załączam jedną fotografię.. * - informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe C:\Users\Wicki\Filr\Moje pliki\podania\WNE_podanie_o_duplikat_legitymacji_ver_2017.docx .Wzory podań..

Wzór podania o wznowienie studiów.

Title: podanie_o_duplikat .Podanie o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej W związku z.Legitymacja studencka wnioski.. podanie o duplikat legitymacji studenckiej; podanie o cofnięcie decyzji o skreślenie z listy s.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: user Created Date: 3/6/2014 10:04:00 AM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejWnioskuję o wydanie duplikatu legitymacji pracowniczej.. Pobierz.. Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.. można wystąpić o jej duplikat.. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód prośby o wydanie duplikatu legitymacji.. W tym celu należy: złożyć podanie skierowane do Dziekana z prośbą o ponowne wyrobienie .Numer konta na wpłatę za duplikat indeksu/legitymacji: 45 1090 1362 0000 0001 1474 8723 Opłata za wydanie duplikaty indeksu- 6zł Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej- 25,50 złProszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.. Oświadczam, że legitymacja pracownicza wydana poprzednio uległa zagubieniu* / zniszczeniu* / została mi skradziona*.. Wzór podania o IPS / IOS.Podanie o wznowienie studiów należy złożyć w dziekanacie kierunkowym na początku semestru (tj. w okresie luty-marzec lub wrzesień -październik)..

.PODANIE o wydanie duplikatu / legitymacji lub indeksu,*.

Wzór podania o warunkowy wpis (30 dni) Wzór podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.Wzór podania o urlop.. dowód wpłaty za duplikat.. Oryginał legitymacji szkolnej uległPODANIE o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej/indeksu*.. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej do kierownika dziekanatu.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej..

Edycja wydawanej legitymacji: DUPLIKAT.

Wzór podania o IPS.. Podanie o duplikat legitymacji studenckiej jest dokumentem składanym do odpowiedniego dziekanatu na uczelni wyższej, którego celem jest uzyskanie duplikatu legitymacji studenckiej.. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037zgubisz legitymację lub zostanie ona skradziona, na legitymacji widnieją błędne dane, legitymacja jest zniszczona, zmienisz dane osobowe lub adresowe, zdjęcie przestało być zgodne ze stanem faktycznym.. legitymacja studencka.. Wcześniej nie jest to konieczne.. Pobierz.. Aby otrzymać duplikat legitymacji: złóż wniosek o wymianę / duplikat legitymacji w dziekanacie,W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat.. Opłata za wydanie duplikaty indeksu- 6zł Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej- 25,50 zł.. Załączniki: 1. potwierdzenie wpłaty 9,00 zł na konto II LO (w miejscu tytułem należy wpisać: za duplikat legitymacji szkolnej, imię nazwisko i klasę osoby zainteresowanej ).. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. Nr 64, poz. 1365 ze zm.).Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej można wgrać do systemu po zakwalifikowaniu się na studia..

Wzór podania o IPS.

Do podania załączam zdjęcie oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.. Kandydat drukuje podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK po wczytaniu na koncie swojej fotografii.Legitymacje studenckie będą wydawane w Dziekanacie od 1 października 2019 r. na podstawie dowodu wpłaty.W roku akademickim 2019/2020 opłata ta wynosi 22 zł.. Potwierdzam odbiór legitymacji oraz zgodność danych zawartych na elektronicznej legitymacji studenckiej.. Wraz z wniesieniem podania niezbędne będzie uregulowanie opłaty za duplikat legitymacji.. Wyrażam zgodę na potrącenie z mojego wynagrodzenia za pracę kwoty 20 zł z tytułu wydania duplikatu legitymacji pracowniczej.Podanie o przywrócenie terminu; Podanie o wyznaczenie egzaminu komisyjnego; Podanie o przeniesienie osiągnięć (uznanie oceny) Wytyczne do przeniesienia osiągnięć; Podanie o dofinansowanie czesnego; Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej; Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej; Podanie o zwrot nadpłaty .Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt