Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia
5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorcze zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.. dział 1. dane o posiadaczu odpadówStrony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.. Dane o posiadaczu odpadów.. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Po raz pierwszy na nowych wzorach formularzy określonych w załącznikach do rozporządzenia [2] należy przekazać Marszałkowi Województwa zbiorcze zestawienie za rok 2011 w terminie do 15 marca 2012 r. Podmiot zobligowany do sporządzenia zbiorczego zestawienia wypełnia tylko te działy, które go dotyczą.Zestawienie powinno być sporządzane osobno dla każdej oczyszczalni ścieków.. Dane o posiadaczu odpadów.. Wzór wypełnienia formularza w zakresie wytwarzania odpadów.- edycyjne wzory zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 do rozporządzenia [10]: - wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,..

Zbiorcze zestawienia danych: Art. 37 ust.

Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, owzór wypełniania - w zakresie wytwarzania odpadów Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 249, poz. 1674 ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACHArt.. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r.. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 sporządza .Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.. dział 1. dane o posiadaczu odpadów1)WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH Author: WP Last modified by: perzyna Created Date: 8/28/2008 10:10:00 AM Company: DOM Other titles: WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCHwzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw.wzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw dział 1. dane o posiadaczu odpadów1) tabela a. dane o posiadaczu odpadów1..

Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany.76 ust.

Dane o ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych należy ująć również w działach 2 i 5 z załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień .ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O ODPADACH oraz KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH.. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości.Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do .w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. Nr 249, poz. 1674) Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjachReviews for Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadówZAŁĄCZNIK Nr 2 wzór WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH Objaśnienia: 1) Zbiorcze zestawienie danych należy wypełnić w przypadku poddawania komunalnych osadów ściekowych odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.1 ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych1) Rok sprawozdawczy Nazwa oczyszczalni ścieków2) Adres oczyszczalni ściekóww § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozpo-rządzenia..

Dane o posiadaczu odpadów1) Tabela A. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U.

Nr 249 poz. 1674) >>>>>pobierz (wersja PDF)WZÓR FORMULARZA DO SPORZ ĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILO ŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZ ĄDZENIACH SŁU ŻĄ CYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Dział 1.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o .Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do .w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. Nr 249, poz. 1674) Załącznik nr 1.. Dane o posiadaczu odpadów Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy Posiadacz odpadów 1) Adres 2)w.Nr 249, poz. 1674) Załącznik nr 1..

Wzór formularza do sporządzania i przekazywa-nia zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

37 ust.. Dział 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt