Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.pdf

** Należy podać nazwę podmiotu udzielającego pomocy publicznej/ zm.) od następujących podmiotów: 01.. Nazwa podmiotu udzielającego 02.Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdrój OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS Dane dotyczące podmiotu składającego oświadczenie 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu 2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu Oświadczam, że podmiot w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzedzających go latPomoc de minimis.. Stan na dzień: 01/10/2019: Kategoria dokumentu: Urzędowe: Tytuł dokumentu: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: Opis: Dz.U.. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn.. 4) Forma pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, .Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta - Kryteria.. Pomoc de minimis to rodzaj nie podlegającej notyfikacji pomocy publicznej (ingerencji instytucji państwowych w postaci przyznania w jakiejkolwiek formie, pomocy danemu podmiotowi gospodarczemu .. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych.oŚwiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (pieczęć nagłówkowa) Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Podmiot Podstawa prawna udzielający otrzymanej pomocy pomocy Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Wartość otrzymanej Dzień udzielenia pomocy brutto pomocy w [PLN] w [EUR] 1..

pomocy de minimis.

Uważana jest za dużą szansę dla podatników.. Nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.. Druk - ZUS RPD - 30 dni za darmo - sprawdź.ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w .OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE.. Jest to związane z faktem, iż w ciągu takich trzech lat przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 200 000 euro wsparcia (dla firm transportowych - 100 000 euro).Wzór dokumentu : Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.. Pobierz nazwę Nazwa beneficjenta.. Łączna wartość otrzymanej pomocy de minimis na dzień ubiegania się o pomoc 1 Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Opis dokumentu: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis składa przedsiębiorca w ZUS pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeśli ubiega o umorzenie składek.. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt pt.: "CZAS NA DZIAŁANIE!Pomoc de minimis 2014 - nowe wzory informacji i zaświadczenia..

Dane beneficjenta pomocy.

udzielanej na warunkach określonych w rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) na realizację projektu pn.:OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.. pomocy de minimis.. *** Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust.. Ja, niżej podpisany/a, my niżej podpisani oświadczam/y*, że:Oferta realizacji zadania publicznego / Oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust.. 2 pkt 10, tj.pomoc de minimis art. 2 pkt 10a, tj. pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.. Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie.. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn.. zm.).Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej, Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2015 r. pomoc de minimis lub pomoc de minimisw rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w ..

Data udzielenia pomocy.

Aby otrzymać pomoc de minimis, trzeba spełnić opisane niżej warunki.. Z uwagi na liczne problemy, jakie sprawia on osobom bezrobotnym - przedstawiamy poniżej instrukcję jego wypełniania.Wypełnij online druk ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej.. Informacje, o których mowa w pkt 1. powyżej, nie uwzględniają:²Do przedstawionej pomocy de minimis należy zaliczyć również pomoc de minimis uzyskaną przez podmiot i ewentualnie jednostki powiązane zgodnie z definicją pojęcia jednego przedsiębiorstwa (art. 2 ust.. Wybór wg NIP.. Jeśli dostałeś pomoc de minimis wcześniej - w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych - to nie może ona, łącznie z kwotą pomocy de minimis, o którą się ubiegasz, przekroczyć 200 tys. euro.Pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców.. Wybierz format zapisu wyników: PDF - format raportu do druku; CSV - wartości .o przyznanie.. 1407/2014) tzw. "jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobąOŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.. w odniesieniu do bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych..

tylko de minimis.

W związku ze złożeniem Deklaracji przystąpienia do Projektu pn.. Nazwa przedsiębiorcy.. 2019, poz. 1210 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.art.. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty.Oświadczenie o (nie) otrzymaniu.Formularze: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (2010-03-29)(582,44 kB)Wzór oświadczenia o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA DZIAŁANIE!. Przeznaczenie pomocy 6 Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę14) w odniesieniu do ww.. Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. UWAGA: Baza SUDOP nie zawiera informacji o pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie.. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w.pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub.. CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!".Komentarze

Brak komentarzy.