Wzory deklaracji akcyzowych
Pobierz aktualny wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.. Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego oraz informacji podsumowujących transakcje wewnątrzwspólnotowe.. Podatek akcyzowy ma charakter cenotwórczy i jest wkalkulowany w cenę sprzedaży towarów.. Wśród nowych druków pojawi się m.in. AKC-U i AKC-P.. W związku z tym nowe rozporządzenie, obowiązujące od 1.2.2018 r., wprowadziło nowy wzór deklaracji AKC-U/S (deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).. W tej zakładce znajdziesz aktualne wzory deklaracji i formularzy dotyczące: VAT, PIT, CIT, PCC, ZUS, działalności gospodarczej, specjalnej strefy ekonomicznej, celne, podatku: akcyzowego, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier i wiele innych.Od 1 marca zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji akcyzowych.. akcyz.,Rozdział 4.. 25 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Finansów:Dokumentem, który uprawnia do zwolnienia z podatku akcyzowego przy sprzedaży wyrobów węglowych dla Finalnego odbiorcy węglowego jest Dokument dostawy wyrobów węglowych.. W ostatnich dniach lutego Minister Rozwoju i Finansów wydał aż trzy rozporządzenia, w drodze których modyfikacji ulegną niektóre druki akcyzowe..

Wpłaty podatku akcyzowego do deklaracji uproszczonych dot.

przedpłaty akcyzy.. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego składają się z formularza głównego, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz informacji o podatku akcyzowym dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych i składów podatkowych, których wzory określają załączniki nr 2-12 do rozporządzenia.Formularze akcyzowe w wersji interaktywnej są dostępne na stronie Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) Uwaga!. Terminy płatności akcyzy,Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,Dz.U.2019.0 .Usługa „e-ZEFIR" umożliwia składanie elektronicznych deklaracji i dokumentów z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier i innych danin pobieranych przez Krajową Administrację Skarbową.. Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.Tekst pierwotny.. Od 1 marca 2017 r. deklarację tę możemy złożyć w formie papierowej do urzędu skarbowego albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC.28.06 Od 1 lipca nowe informacje VAT-UE i deklaracje akcyzowe..

z 2018 r., poz. 267) wprowadzono nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego.

zm.),Nabyłeś samochód z kraju Unii Europejskiej?. Usługa e-ZEFIR dostępna poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i umożliwi obsługę:Nowe deklaracje akcyzowe od 1 marca.. Skuteczniejsza analiza .Aby zarejestrować samochód sprowadzany z innego kraju UE, musimy złożyć deklarację, zapłacić akcyzę i uzyskać potwierdzenie zapłaty.. Formularze zostaną dostosowane do zmian w ustawie akcyzowej, które zakładają m.in. objęcie opodatkowaniem akcyzą również .Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 lutego 2018 r. Minister Finansów w drodze rozporządzenia, które weszło w życie 1 lutego 2018 roku, określił nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu ws.. Szczegóły przedstawia poniższa tabela: Zmieniona deklaracja Akt prawny zmieniający AKC-U - Deklaracja uproszczona dla .(Dz.U.. z 2018 r. 273 ze zm.) określa nowe wzory deklaracji:Od 1 października 2017 r. zostały wprowadzone dwie odrębne deklaracje uproszczone dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego: wyrobów akcyzowych (AKC-U/A) oraz samochodów osobowych (AKC-U/S).Prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych?. Obciąża zatem konsumpcję, gdyż jego ciężar ponosi ostateczny nabywca towarów objętych .W celu wykazania większej ilości numerów akcyzowych zarejestrowanego odbiorcy niż przewidziano w części G deklaracji, należy złożyć dodatkowy formularz deklaracji AKC-4/AKC-4zo, w którym należy wypełnić pole nr 1 (Identyfikator podatkowy podatnika), pola nr 4 i 5 (Miesiąc i Rok) oraz części A, B, G, H. Ponadto w główce .temat: uchwaŁy podatkowe na 2020 r.wzory ogÓlnopolskich deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomoŚci (dn-1, in-1), rolny (dr-1,ir-1) i leŚny (dl-1,il-1)..

wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019Przygotowany przez resort finansów projekt z 6 maja 2013 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym przewiduję zmianę deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.Od 1 listopada obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego Zmiana do rozporządzenia Ministra Finansów z 24.1.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.30 zwolnienia od podatku akcyzowego ust.. Wzór tego dokumentu zawarto w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie dokumentu dostawy.Uchwały podatkowe na 2020 r. Wzory ogólnopolskich deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny..

Pamiętaj o dopełnienia obowiązków, w tym złożenia deklaracji AKC-U i opłaty podatku akcyzowego!

Musisz rozliczać się z podatku akcyzowego?. Składasz deklaracje akcyzowe?. Dowiedz się, w jaki sposób wypełnić deklarację AKC-U krok po kroku i pobierz jej darmowy wzór w formacie pdf!Deklaracja AKC-U/S dotyczy opodatkowania podatkiem akcyzowym od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.. Od 1 marca zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji akcyzowych.Wśród nowych druków pojawi się m.in. AKC-U i AKC-P.W ostatnich dniach lutego Minister Rozwoju i Finansów wydał aż trzy rozporządzenia, w drodze których modyfikacji ulegną niektóre druki akcyzowe.Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim.Od podatku VAT różni się tym, iż nie ma charakteru powszechnego.. 1/ w obrocie wyrobami akcyzowymi zwolnionymi z akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz z zerową stawką akcyzyRezygnacja z PPK - wzór deklaracji, rozporządzenie.. Deklaracja podatkowa.. Zgodnie z ustawą o PPK, uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej.. Wzory AKC-4/H oraz AKC-EN zostaną dostosowane do zmian na poziomie ustawowym.. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy sporządzone wg wzoru obowiązującego od 1 marca 2017 r. - mogą być składane w postaci elektronicznej do 31 marca 2019 r.z zastrzeżeniem deklaracji dotyczących energii .Wzory deklaracji zostały określone w: rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. 273, z późn.. A może ubiegasz się o wydanie zezwoleń akcyzowych, otrzymujesz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy lub wykorzystujesz wyroby akcyzowe objęte stawką akcyzy?Deklaracje i formularze.. Termin składania: Do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu.Ustawa o podatku akcyzowym,pod..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt